Thao tác với địa chỉ của Bảng dữ liệu Pandas

Thao tác với địa chỉ của Bảng dữ liệu Pandas

Cách truy cập ô dữ liệu dựa vào địa chỉ cũng như cách đánh địa chỉ bảng dữ liệu

Chọn lọc dữ liệu với điều kiện cho trước

df.loc()

Mô tả

Hàm loc() trả về dữ liệu với đầu vào là địa chỉ dòng và côt.

Cú pháp

df.loc(<địa chỉ dòng>, <địa chỉ cột>)

Ví dụ
# Trả về các cột mà trong đó có bất kỳ ô dữ liệu nào lớn hơn 1
df3.loc[:,(df3>1).any()]

# Trả về các cột mà trong đó tất cả các ô dữ liệu phải lớn hơn 1
df3.loc[:,(df3>1).all()]

 

 

Log in

create an account